Doğumundan Kum’a Hicretine Kadar İmam Humeyni -ks-

İşte bu şartlar altında İran’ın merkez eyaletine bağlı Humeyn kasabasında hicri kameri 1320 Cemadiussani’sinin 20’sine rastlayan, hicri şemsi 30 Şehrivar 1281’e müsadif 24 Eylül 1902’de; Hz. Resulullah’ın (sav) mutahhar soyu Hz. Fâtımâ-ı Zehra’nın (as) pâk zürriyetinden gelen dindar, takvalı, mücahid, ilim ve hicret ehli bir ailede nurlu bir bebek geldi dünyaya.

Adını Ruhullah koydular.

Yarınların “Ruhullah’il Museviyy’il Humeyni”sinden başkası değildi bu…

Nesilden nesile, insanların hidayeti ve İslami maarifle uğraşan bir ailenin yolunu sürdüren vâristi o. İmam Humeyni’nin -ks- değerli babası merhum Ayetullah Seyyid Mustafa Musevî, tanınmış İslam alimi merhum Ayetullah’il Uzmâ Mirza Şirâzî’yle aynı dönemde yaşayan seçkin alimlerdendi. Necef-i Eşref’te uzun yıllar İslami bilimler dalında tahsil ettikten sonra içtihad payesine ermiş ve müçtehid olarak İran’a dönünce kendi kasabası olan Humeyn’de müslüman halkın dini ve siyâsî konulardan pek güvenip sevdiği bir din adamı olarak hizmete başlamıştı. Ne var ki Ruhullah’ın dünyaya gelişinden henüz 5 ay bile geçmemişken, dönemin hükumetine uşaklık eden hanlarla tağutlara baş eğmeyen ve onların zorbalıkları karşısında pervasızca yiğitçe direnen Ayetullah Seyyid Mustafa Musevî, Humeyn-Erak yolunda kalleşçe pusuya düşürülecek ve sırtından kurşunlanarak şehadet şerbetini içecekti.

Şehidin ailesi, kısas için dönemin başkenti olan Tahran’a gidip şikayette bulunacak ve bütün yıldırımlara rağmen, katil idam edilip kısas uygulanmadıkça Humeyn’e dönmeyecekti.

Böylece İmam Humeyni henüz küçük yaşta yetimliğin acısını tadıyor ve “şehadet” teriminin mefhumuyla çok yakından tanışmış oluyordu.

Babasının şehid edilmesi üzerine o yılların tanınmış alimlerinden merhum Ayetullah Hânsarî’nin (Zubde’t Tesânif’in yazarı) torunlarından olup dindar bir ailede ve yine âlim olan babasından İslami bilimleri öğrenerek yetişen âlime annesi rahmetli Hacer Hatun’la, yine bir âlime olup bilgi, cesaret ve haktan yana oluşuyla tanınan değerli halası merhume Sahibe Hatun tarafından yetiştirilen Seyyid Ruhullah, çocukluk yıllarıyla gençlik döneminin ilk yıllarını bu iki âlimle ve yiğit kadının eğitim ve desteğiyle geride bıraktıysa da henüz 15 yaşındayken bu iki azizini de kaybetti.

Henüz çocukluk ve gençlik yıllarında fevkalâde bir zeka ve çalışkanlık örneği sergileyen İmam -ks- dönemin dînî ve pozitif bilim dallarında kısa zamanda önemli bir mesafe kaydetti ve arap dili edebiyatı, mantık, fıkıh ve usul branşlarında dönemin bölgedeki seçkin alimlerinden olan Ağa Mirza Mahmud İftihâr’ul Ulema, Mirza Rıza Necefi Humeynî, Ağa Şeyh Ali Mahmud Burucerdî, Ağa Şeyh Muhammed Gülpaygâni, Ağa Abbas Erâkî’yle, değerli ağabeyi Ayetullah Seyyid Murtaza Pesendide’den (Allah cümlesine rahmet etsin) ders aldı ki, bu alimler arasında rahmetli ağabeyi Ayetullah Seyyid Pesendide’nin apayrı bir yeri vardı.

İmam -ks- medrese tahsilinin ilk kısmını tamamladıktan sonra yüksek medrese tahsiline başlamak üzere hicri şemsi 1298’de Erak’taki Yüksek İslâmi Bilimler Medresesi’ne girdi.

Kum’a Hicret, Yüksek Medrese Tahsili Ve İslâmî Bilimler Hocalığı

Ayetullah’il Uzmâ Hacı Şeyh Abdulkerim Hayri Yezdî Hazretlerinin (r.a.) hicri şemsi 1300’e müsadif hicri kameri 1340’ının Receb’inde Kum’a hicretinden kısa bir süre sonra İmam Humeyni de -ks- Kum’a hicret ederek Yüksek Dînî İlmiye Medresesi’ne girdi ve burada dönemin en tanınmış üstadlarından ders alarak herkesi şaşırtan bir azim ve yetenekle, kısa sürede yüksek İslâmî bilimlerle ilgili tahsilini tamamladı. Anlamlar ve beyan bilimleri dalındaki Mütevvel kitabın tekmil mübâhese tahsilini merhum Ağa Mirza Muhammed Ali Edîb Tahrânî’nin; sath dersleri tekmil tahsilini merhum Ayetullah Seyyid Muhammed Taki Hansârî’yle bilhassa merhum Ayetullah Seyyid Ali Yesribî Kâşânî’nin, yüksek fıkıh ve usul tekmili derslerini de Kum Yüksek Medresesi’nin dönem başkanı olan Ayetullah’il Uzmâ Hacı Şeyh Abdulkerim Hayri Yezdî’nin (ra) yanında tamamladı.

Fevkalâde araştırmacı ve ince bir ruha sahip olan İmam, Arap edebiyatıyla fıkıh ve usul dallarında kaydettiği şaşırtıcı ilerlemeyle yetinmeyecek ve dönemin diğer önemli bilim dallarına da yönelmeyi ihmal etmeyecekti. Nitekim bir yandan devrin tanınmış müçtehid alim ve üstadlarının nezdinde özel yüksek fıkıh ve usul dersleri alırken, bir yandan da merhum Hacı Seyyid Ebu’l Hasan Refii Kazvînî’den yüksek matematik, geometri, astronomi ve felsefe dersleri aldı ve merhum Ağa Mirza Ali Ekber Hekemî Yezdî’den bu branşlarla ilgili yüksek tahsil derslerinin yanı sıra manevî ve irfânî bilimlerle ilgili dersler almaya başladı; bu sırada âruz, kafiye ve İslam felsefesiyle batı felsefesini merhum Ağa Şeyh Muhammed Rıza Mescidşâhî İsfahânî’den; ahlak ve irfan yüksek bilimlerini merhum Ayetullah Hacı Mirza Cevad Melekî Tebrizî’den ve yüksek pratik irfanla teorik irfanın en ileri eğitim derslerini de 6 yıl boyunca merhum Ayetullah Ağa Mirza Muhammedali Şahabâdî’den (ra) aldı.

Ayetullah’il Uzmâ Hayri Yezdî hazretlerinin vefatından sonra başta İmam Humeyni -ks- gelmek üzere Kum Yüksek İlmiye Medresesi’nin diğer müçtehid ve alimlerinin yoğun çabasıyla Ayetullah’il Uzmâ Burucerdî Hazretleri -ra- Kum Medresesi’nin başkan ve sorumlusu olarak Kum’a yerleşti. Bu sırada İmam Humeynî -ks-, usul, felsefe, irfan ve ahlak dallarında Kum’un en ileri üstad ve müçtehidlerinden biri olarak tanınmada; zühdü, takvası, doğru sözlülüğü ve ibadete düşkünlüğü tüm medrese çevrelerinde dilden dile dolaşmakdaydı. Bu yüce hasletler uzun yıllar süren nefis mücadelesi, şer’i kalıplar çerçevesinde çile çekmeler, irfan metin ve mefhumlarını bilfiil yaşayıp tecrübe edinmeler vb. gibi köklü sosyal ve ferdî zahmet ve emeklerin ürünüydü. Aynı şekilde; dini ilmiye medreselerinin mutlaka korunması, fonksiyonunu ve varlığını sürdürmesi, ulemanın yegane güvenilir sığınak ve üs olarak mes’uliyetini ifaya devam etmesi gibi vazgeçilmez prensipleri onun samimi ulema çevresinde en sevilen ve sayılan alimlerden biri olmasını sağlamış, o tehlikeli, çetin ve karabasanlı günlerde hürriyet aşığı müminlerin bu ışıl ışıl parlayan hidayet meş’alesinin etrafında toplanmasına neden olmuştu. Mevcut bütün buhranlar, muhalefetler ve zorluklara rağmen onu Ayetullah’il Uzma Hayri’yle (ra) Burucerdi (ra) hazretlerinden ayrılmamaya ve bütün ilim, bilim, fazilet ve gayretini, henüz kurulmuş olan Kum Dîni İlmiye Yüksek Medresesi’nin muhafaza ve bekasına adamaya iten sebep bu yüksek kişilik ve karakteristik özelliklerinden başka bir şey değildi. Hatta Ayetullah Brucerdi’nin (ra) vefatından sonra İslam dünyasından birçok alim ve din adamının bir taklid mercii olarak kendisine yönelip onu medreselerin başkan ve sorumlusu olarak kabul etmelerine rağmen İmam -ks- fevkalâde bir alçak gönüllülükle bunu reddedecek ve mevki, makam ve şöhret gibi şeylerden hiç hoşlanmadığını bilfiil ispatlayan bu davranışlarıyla gönüllere daha bir taht kuracaktı.

O, yakın dostlarına bu tür dünyevî şeylere asla itina göstermemelerini ve bu tür şeylerden daima uzak durmalarını nasihat ve tavsiye etmiş, hayatının sonuna kadar da bu tavrını zerrece değiştirmemiştir. Nitekim bilinçli müslümanlar gerçek ve samimi bir İslam münâdisi olarak onu görüp bütün arzu ve emellerini onun samimi takva, derin bilgi, siyasi idrak ve korkusuz kişiliğinde bularak ışığa vurgun pervaneler misali onun etrafında kümelendiğinde bu emsalsiz teveccüh ve takdirlerden zerrece etkilenmemiş; inanç, prensip ve davranışlarında hiçbir değişiklik olmamıştır.

Onun hiçbir zaman dilinden düşürmediği bir sözü vardı, kalbinin ta derinliklerinden yükselen bir samimiyetle “Ben İslam ve milletin hizmetçi bir neferi ve askeri olarak görmekteyim kendimi” derdi her zaman… Hicri şemsi 1357-1979 kışının 12 Behmen’inde (22 Şubat) onu karşılamak ve yıllardır hasretle beklediği rehberini görülmedik bir heyecanla karşılayabilmek için Tahran caddelerini dolduran milyonlarca müslüman, uğrunda can vermeye hazır halde kendisini beklerken, yabancı bir muhabirin “On beş yıl aradan sonra ülkenize böylesine görkemle döndüğünüz şu sırada neler hissediyorsunuz?” şeklindeki tepeden inme sorusuna verdiği tek kelimelik cevap, onun bu muazzam ve güçlü kişiliğinin bariz bir göstergesiydi:

“Hiç!”

Güç ve iktidar düşkünü politikacıların böylesine anlarda gurur ve sevincinden kabına sığamayıp neler hissettiğini bilen ve bunlara defalarca yakından şahid olan muhabir, duyduğu cevap karşısında şaşkına uğramış ve daha sonraları bunu defalarca anlatmaktan kendini alamamıştı.

Bu kısa cevap bile, İmam Humeyni’yi -ks- tanıtmaya ve onun diğerlerinden çok farklı olduğunu anlatmaya yetiyordu.

Evet, defalarca ameliyle de vurgulamış olduğu üzere, onun nazarında önemli olan tek şey Allah’ın rızası ve bu rızaya uygun davranabilmekti; bu “Humeyni görüşü”nde gaye Allah’ın rızası olduktan sonra hapiste olmakla iktidarın zirvesinde bulunmak aynı şeylerdi. Esasen o, bu hakikate yıllar önce iman etmiş ve henüz gençlik yıllarında bulunmasına rağmen başarıyla katettiği “amelî ve pratik irfan” merhalesinde dünya ve dünyalığı tamamen mağlub etmeyi başararak “Allah’tan gayrısından kopup sırf O’na doğru sonsuz yürüyüş”ünü azimle başlatmıştı. Nitekim İmam, kendi beyitlerinden birinde bu ipucunu şu mükemmel beyan tarzıyla dile getirir:

“Yaradan’dan gayrısını bıraktım, sildim
Takdir-i ilahiden başka her şeyi hiç bilirim!”

İmam Humeyni -ks- Kum dinî ilmiye medresesinde din öğrencilerine yıllarca yüksek İslâmi bilimler dersleri verdi; Feyziye Medresesi, Mescid-i A’zam, Muhammediye Mescidi, Hacı Molla Sadık Medresesi, Selmasî Hacı Molla Sadık Medresesi, Selmasî Camii… gibi birçok medrese ve camide fıkıh, usul, felsefe, İslâmi ahlak ve İslâmi irfan dersleri vererek binlerce öğrenci yetiştirdi. Aynı şekilde Necef-i Eşref Medresesinde de 14 yıl boyunca üstadlık yaptı ve Şeyh A’zam-i Ensari (ra) Camii’nde Ehl-i Beyt Bilimleri ve fıkıh dallarında en yüksek seviyede dersler verdi. Yine ilk kez Necef’te “Velayet-i Fakih” başlığı altında verdiği dizi derslerde ilk kez “İslam devletinin temel prensipleri” konusunu işledi. O dönemde kendisinden ders alan alimler İmam’ın -ks- derslerinin bütün medreselerin en muteber ve en çok tutulan dersler olduğunu, hatta bazı dönemlerde (örneğin, Kum Medresesi’nde üstadlık yaptığı yıllarda) İmam’ın derslerine katılan din öğrencileriyle ulemanın sayısının 1200 kişiye ulaştığını belirtmişlerdir ki bu derslere katılanlar arasında onlarca müçtehid ve dönemin en tanınmış yüksek seviyeli alimlerinin de bulunduğu, rahmetli İmam’ın -ks- fıkıh ve usul derslerine çoğu müçtehidin de katıldığı bilinmektedir. İmam’ın -ks- uzun yıllar boyunca verdiği bu derslerde binlerce İslam alimi yetişti; İmam’ın -ks- yetiştirdiği bu öğrenciler bugün başta Kum gelmek üzere çeşitli belde ve mekanlardaki ilmiye medreselerinin en tanınmış müçtehid, fakih ve arifleridirler. Bu cümleden olmak üzere bugün hakkıyla, İslam dünyasının en seçkin düşünürlerinden biri olarak tanınan Allame Şehid Üstad Mutahhari’yle mazlum Şehid Dr. Beheşti’nin en büyük iftiharı İmam’ın -ks- öğrencisi olup o büyük ârif, mükemmel mümin değerli insandan ders almış bulunmalarıydı. Yine bugün İslam İnkılabının başında bulunan ve İslam Cumhuriyeti nizamını idare etmekte olan tanınmış ulema ve din adamları da hep rahmetli İmam’ın -ks- fıkhî ve siyasî okulunda yetişen öğrencilerdir.