Uluslararası Af Örgütü’nün yayınladığı 2016 yıllık raporunda siyonist İsrail rejimiyle Suudi hanedan rejimi ve Bahreyn diktatörü Al’i halife krallık rejimlerinin insan hakları ihlalleri yaptıkları ve savaş suçu işledikleri belirtildi.

Uluslararası  Ceza Mahkemesi, 1 Temmuz 2002 tarihinden sonra işlenmiş savaş suçları davalarının görüşülmesi için Lahey’de kuruldu. Bazı ülkeler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İsrail, katılmayı reddetmişlerdir ve mahkemenin vatandaşları üzerinde yargılama yetkisine sahip olmasına izin vermemişlerdir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren, Lahey yönetmeliklerinde ve Cenevre Sözleşmeleri’nin I. Protokol’ünde ve uluslararası örf ve adet hukukunda tanımlanmış ihlallerin bazısı;

* Doğrudan sivil halka ve yerleşim merkezlerine, insani yardıma ya da barış koruyucu misyonların yanı sıra sağlayacağı önceden tahmin edilen somut ve doğrudan doğruya askeri avantaja oranla aşırı bir şekilde sivil hedeflere zarar vereceği ya da sivilleri yaralayacağı ya da rastlantısal olarak can kaybına yol açacağı bilinen saldırılar da dahil olmak üzere sivillere yönelik yasaklanmış saldırılar.

* Kızılhaç ve Kızılay amblemlerini taşıyan binalara, malzemelere, tıp birimlerine, ulaşım araçlarına ve kişilere karşı saldırılar ve askeri hedef olmayan din, eğitim, sanat, bilim ya da hayır amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi anıtlara ve hastanelere saldırılar.

* Teslim olmuş askerleri öldürmek ya da yaralamak.

* Uzuv keserek fiziksel olarak sakat bırakmak.

* Kişinin ölümüne sebebiyet verecek ya da onun sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atacak tıbbi olarak meşrulaştırılamayacak ve kişinin çıkarları doğrultusunda yapılmayan tıbbi ya da bilimsel deneyler gerçekleştirmek.

* Kişinin onuruna yönelik saldırı, özellikle de onur kırıcı ve aşağılayıcı muamele.

* Tecavüz ve cinsel şiddetin diğer biçimleri ve insanları kalkan olarak kullanmak gibi savunmasız kişilere zarar verme.

* Ateşkes bayrağını, BM ya da düşman işaretini ya da Kızılhaç ve Kızılay amblemlerini kötüye kullanmak.

* Esir alınmayacağını bildirmek.

* Askeri gerekliliklerle meşrulaştırmadıkça düşman mülklerini yağmalama, yok etme ya da zaptetme.

* Zehir ya da zehirli silahlar, belirli gazları, vücutta parçalanan kurşunları ve yapılacak bir değişiklikle tüzüğe eklenecek diğer silahlar gibi yasaklanmış silahları kullanmak.

* Bir savaş yöntemi olarak sivilleri kasten aç bırakmak ya da ulusal silahlı kuvvetlere 15 yaşından küçük çocukları almak ya da onları silahlı çatışmalara aktif bir şekilde katarak kullanmak gibi bazı yasaklanmış savaş yöntemleri.

* İşgalciler tarafından işgal ettikleri topraklara kendi sivil nüfuslarının dolaylı olarak ya da doğrudan transferi ya da işgal edilen toprakların nüfusunun tamamının veya bir parçasının sınır dışı edilmesi ya da transferi; düşman vatandaşlarının yasal haklarını kaldırma ya da askıya alma ya da onları kendi ülkelerine karşı askeri operasyonlara katılmaya zorlamak da dahil olmak üzere, işgal edilen topraklarda ya da düşman vatandaşlarına karşı yasaklanmış bazı eylemler savaş ve insanlık suçları sayılıyor.

Suudi krallık rejimi ve ırkçı İsrail rejimi zikredilen suçları işlemektedirler. Suudi krallık rejimi Yemen halkından 12 bini aşkın insanı şehit etmiş, onbinlerce insanı yaralamış, okullar, camiler ve hastaneleri ve sivil yerleşim merkezlerini, tarihi eserleri bombalamıştır. Irkçı İsrail rejimi de binlerce Filistin halkını katletmiş, topraklarını gaspetmiş ve insanları sürgün edip sağlıksız şartlara ve yoksulluğa mahkûm etmiştir. Suudi krallık rejimi ayrıca Bahreyn halkının özgürlük mücadelesini kanlı bir şekilde bastırıp, Al’i Halife dikta rejimini ayakta tutmaya çalışmaktadır.

Ayrıca Suudi rejimiyle ırkçı İsrail Suriye’de tekfirci terör örgütlerini destekleyerek, insanlık suçu işlemektedirler.